منطقه ۶ عملیات انتقال گاز پیشرو در اجرای نرم افزار IPCMMS است

مدیر منطقه 6 عملیات انتقال گاز از پیاده سازی و اجرای نرم افزار IPCMMS و پیشرفت قابل توجه آن در بخش های مختلف منطقه خبر داد.

به گزارش اول هرمزگان، علیرضا عربلو مدیر منطقه ۶ عملیات انتقال گاز بیان کرد: در راستای اهداف و برنامه های شرکت انتقال گاز ایران جهت استفاده از نرم افزار IPCMMS که حاصل سالها تجربه در پیاده سازی CMMSهاست و تمامی نیازمندی های حوزه نگهداری و تعمیرات را برطرف ساخته و روند بهبود کیفیت تعمیرات تجهیزات و کاهش هزینه ها را برای مدیریت دارایی فیزیکی به دنبال خواهد داشت.
عربلو گفت: کاربرد این نرم افزار به طور خلاصه در مدیریت تجهیزات، ثبت و پیگیری سفارش کارهای تعمیرات اضطراری و اصلاحی CM، ایجاد و برنامه ریزی و زمانبندی سفارش کارهای نگهداری و تعمیرات شامل PM-کالیبراسیون، بازرسی های دوره ای و پایش وضعیت تجهیزات، ثبت سوابق و ایجاد گزارش های متنوع مانند سوابق تعمیراتی تجهیزات و شاخص های کلیدی عملکرد، ایجاد شناسنامه فنی و آرشیو فنی تجهیزات است.
وی تصریح کرد: این نرم افزار دارای ۷ بخش است که شامل: مدیریت تجهیزات که در آن تمامی تجهیزات منطقه مطابق استاندارد ISO 14224 جمع آوری و با استفاده از استاندارد NORSOK Z_008 و دستورالعمل های موجود کد گذاری و در نرم افزار ثبت شده است، مدیریت دستور کارها، آرشیو فنی، شناسنامه فنی، ماژول ابزارآلات، ماژول قطعات یدکی و ماژول گزارش ها است.
عربلو ضمن اشاره به پیشرفت قابل توجه این نرم افزار در سطح منطقه و به عنوان منطقه پایلوت در سطح شرکت انتقال گاز به اقدامات انجام شده پرداخت و گفت: جمع آوری اطلاعات و تجهیزات در سطوح مختلف مطابق استانداردها و دستورالعمل های موجود توسط واحدهای منطقه با نظارت واحد برنامه ریزی، تهیه JOB CARD نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه، آموزش، تهیه شناسنامه فنی، تهیه آرشیو اسناد فنی، جمع آوری اطلاعات نیروی انسانی استفاده کننده، جمع آوری اطلاعات ابزار آلات و ثبت کارکرد تجهیزات بحرانی انجام شده است.
مدیر منطقه ۶ عملیات انتقال گاز بیان داشت: این نرم افزار در تاسیسات تقویت فشار گاز و مراکز بهره برداری خطوط لوله منطقه به طور کامل راه اندازی شده است و همچنین تجهیزات واحدهای حمل و نقل و ICT جمع آوری و سفارش کارهای CM در حال ارسال است و ایجاد JOB CARD تعمیرات دوره ای در دست اقدام است و نیز در بخش تجهیزات حفاظت الکترونیک در حال جمع آوری اطلاعات است.
عربلو اظهار داشت: ثبت سوابق تعمیراتی در نرم افزار و بررسی سالیانه در کارگروه های PMO باعث بهینه سازی برنامه های نگهداری و تعمیرات و در نتیجه باعث مدیریت هزینه های تعمیراتی می شود که این امر سود و صرفه قابل توجهی برای منطقه به دنبال خواهد داشت.
در پایان عربلو به تاثیر گذاری IPCMMS بر مدیریت دانش پرداخت و عنوان کرد: مدیریت دانش شامل یک سری استراتژی و راهکارها برای شناسایی، ایجاد، نمایندگی، پخش و تطبیق بینش ها و تجارب در سازمان است که در این نرم افزار مراحل انجام کار در سفارش کارهای تعمیراتی ثبت می شود و ثبت تجربیات و استفاده سایر افراد باعث می شود تا قدمی موثر در ایجاد دانش مدیریت برداشته شود.