اجراي عمليات سند تغذيه سالم ويژه كارگران در سطح كارگاه هاي شهرستان همگام با ساير نقاط كشور

عمليات سند تغذيه سالم ويژه كارگران در سطح كارگاه هاي شهرستان پارسیان همگام با ساير نقاط كشور اجرایی شد.

به گزارش روابط عمومي اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي شهرستان پارسيان در اولين جلسه عملياتي نموندن تغذيه سالم در محيط كار در شهرستان با حضور بازرس اداره كار و نمايندگان شبكه بهداشت و درمان، صنعت و معدن و تجارت،فرمانداري و تأمين اجتماعي و کار گاه هاي داراي خانه بهداشت كارگري در سالن جلسه اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي شهرستان پارسيان برگزار گرديد.


دهدار افزود با توجه به اينكه در حال حاضر قريب ده هزار نفر كارگر در سطح شهرستان پارسيان مشغول فعاليت هستند بر همين اساس ضرورت توجه به تغذيه سالم در محيط كارگري از اهميت بالايي برخوردار است.
ايشان همچنين تاكيد كرد جهت ارزيابي و نظارت دقيق بر وضعيت دقيق غذاي كارگران اجراي طرح سند تغذيه سالم و عملياتي كردن اين طرح در كارگاه هاي داراي خانه بهداشت كارگري با اهداف اختصاصي تعيين عوامل خطرساز تغذيه اي در محيط كار در دستور كار بازرسين كار اين اداره قرار دارد.

رئيس اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي شهرستان پارسيان اجراي اين طرح را يكي از اقدامات مؤثر در أمر صيانت از نيروي كار دانست و خاطرنشان كرد هر سه ماه يكبار كارشناسان خانه بهداشت كارگري مي بايست نسبت به گزارش اقدامات در راستاي سند تغذيه سالم در محيط كارگري اقدام نمايند.